สินค้า

WEG57816.

WEG57816.

สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์   (ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้)

WEG57813.

WEG57813.

สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์   
(ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้ )
 

WEG5341

WEG5341

สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3-สาย)
Glow Switch "B" , Single pole (3-wire) 16AX 250V 

WEG5141

WEG5141

สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2-สาย)
Glow Switch "B" , Single pole (2-wire) 16AX 250V 

WEG5400-7

WEG5400-7

สวิตซ์กด (1 NC)
Pushbutton NC  contact type 10A 250V

WEG5004K

WEG5004K

สวิตช์ 4 ทาง    
Switch "E" , 4-way 16AX 250V 

WEG5003K

WEG5003K

สวิตซ์ตัด 2 ขั้วสาย
Switch “D” , Double pole 16AX 250V

WEG5002K

WEG5002K

สวิตช์ 3 ทาง  
Switch "C" , 3-way, 16AX 250V 

WEG5001K

WEG5001K

สวิตช์ทางเดียว  
Switch "B" , Single pole 16AX 250V 

สินค้า

WEG57816.

สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์   (ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้)

WEG57813.

สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์   
(ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้ )
 

WEG5341

สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3-สาย)
Glow Switch "B" , Single pole (3-wire) 16AX 250V 

WEG5141

สวิตช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2-สาย)
Glow Switch "B" , Single pole (2-wire) 16AX 250V 

WEG5400-7

สวิตซ์กด (1 NC)
Pushbutton NC  contact type 10A 250V

WEG5004K

สวิตช์ 4 ทาง    
Switch "E" , 4-way 16AX 250V 

WEG5003K

สวิตซ์ตัด 2 ขั้วสาย
Switch “D” , Double pole 16AX 250V

WEG5002K

สวิตช์ 3 ทาง  
Switch "C" , 3-way, 16AX 250V 

WEG5001K

สวิตช์ทางเดียว  
Switch "B" , Single pole 16AX 250V