สินค้า

WEAG5572

WEAG5572

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)  <ขนาดมาตรฐาน>             

WEAG5562

WEAG5562

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)       <ขนาดกลาง>  

WEAG5552

WEAG5552

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)       <ขนาดใหญ่>  

WEAG5571

WEAG5571

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5561

WEAG5561

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดกลาง>  

WEAG5551

WEAG5551

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดใหญ่>  

WEAG5532

WEAG5532

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5522

WEAG5522

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดกลาง>  

WEAG5512

WEAG5512

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดใหญ่> 
 

WEAG5531

WEAG5531

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5521

WEAG5521

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดกลาง> 
 

WEAG5511

WEAG5511

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดใหญ่>  16A 250V

สินค้า

WEAG5572

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)  <ขนาดมาตรฐาน>             

WEAG5562

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)       <ขนาดกลาง>  

WEAG5552

สวิตซ์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ)       <ขนาดใหญ่>  

WEAG5571

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5561

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดกลาง>  

WEAG5551

สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)  <ขนาดใหญ่>  

WEAG5532

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5522

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดกลาง>  

WEAG5512

สวิตช์ 3 ทาง  <ขนาดใหญ่> 
 

WEAG5531

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดมาตรฐาน>  

WEAG5521

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดกลาง> 
 

WEAG5511

สวิตช์ทางเดียว  <ขนาดใหญ่>  16A 250V