สินค้า

WEG24886H

WEG24886H

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6

WEG2488H

WEG2488H

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E

WEG2164H

WEG2164H

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล่าร์)

WEG2501H

WEG2501H

เต้ารับโทรทัศน์

WEG15929H

WEG15929H

เต้ารับคู่ เสียบขากลม-แบน มีกราวด์

WEG15829H

WEG15829H

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย
    

WEG1191HK

WEG1191HK

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1181HK

WEG1181HK

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลม-แบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย

สินค้า

WEG24886H

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6

WEG2488H

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E

WEG2164H

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล่าร์)

WEG2501H

เต้ารับโทรทัศน์

WEG15929H

เต้ารับคู่ เสียบขากลม-แบน มีกราวด์

WEG15829H

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย
    

WEG1191HK

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1181HK

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลม-แบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย