FAQ : ถาม – ตอบ ( สินค้า Panasonic)

รางปลั๊กพ่วง อุปกรณ์สามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องมี ใช้สำหรับต่อพ่วงปลั๊กไฟเมื่อเต้าเสียบเดิมไม่เพียงพอหรือสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ายาวไม่ถึงปลั๊ก นอกจากการใช้งานรางปลั๊กพ่วงภายในบ้านเรือนแล้ว ปัจจุบันผู้คนยุคใหม่นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทำงานนอกสถานที่ตาม Co-Working Space และ Cafe ต่าง ๆ มากขึ้น ปลั๊กพ่วงจึงกลายเป็นอุปกรณ์พกติดกระเป๋า Notebook ไว้อยู่เสมอ

แต่ด้วยความคุ้นชินในการใช้งานนี่เอง อาจทำให้หลาย ๆ ท่าน มองข้ามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ในบทความนี้ “บ้านไอเดีย” นำความรู้ในการเลือกซื้อรางปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานมาฝาก พร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ว่า ปลั๊กพ่วงทั่วไป กับปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานนั้นแตกต่างกันอย่างไร โดยในรีวิวนี้นำตัวอย่างปลั๊กพ่วง Panasonic Perfect Fit มาเปรียบเทียบร่วมกับปลั๊กพ่วงทั่วไปในท้องตลาดครับ

Read more >>

HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK