สมอ..ประกาศบังคับใช้มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก.2432-2555

สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

มอก. 2432-2555  ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธื 2561 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตราย
ที่จะเกิดจากสายพ่วงที่ไม่มีคุณภาพ


มอก. 2432-2555 เป็นมาตรฐานที่ประกาศออกมาเมื่อปี 2555 ซึ่งยังไม่เป็นมาตรฐานบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น

ที่ผ่านมา ทางพานาโซนิคได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานไทยและสากลมาโดยตลอด เพราะตระหนักถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ และเมื่อถึงเวลา มอก.นั้นๆ มีผลบังคับใช้
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สวิตช์-เต้ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าพานาโซนิคนั้น ถูกต้องตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  สร้างความอุ่นใจ และมั่นใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ส่วนรายละเอียดข้อกำหนดของชุดสายพ่วงตามมาตรฐาน มอก.2432-2555 นั้นมีอะไรบ้าง  จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

#panasonic #extensioncord #teeyaphaiboon #quality #พานาโซนิค #ชุดสายพ่วงพานาโซนิค #ติยะไพบูลย์ #ปลั๊กพ่วง #มอก.2432-2555


CR.ภาพจาก M2F
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK