เต้ารับ Panasonic เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง เวลาเสียบปลั๊ก มีโอกาสที่จะหลุดหรือหลวมได้หรือไม่

 วัสดุส่วนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเต้าเสียบหรือปลั๊กนั้น  เต้ารับ Panasonic ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงอัดแผ่นชิ้นเดียวขึ้นรูป  เพื่อความเสถียรภาพในการไหลของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีความเป็นสปริงในตัวสูง เสียบแน่น มั่นคง แช็งแรงและมีความปลอดภัยสูง  เต้ารับ Panasonic ยังได้รับการทดการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถ เสียบเข้า – ออกได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V 
(ทั้งนี้การหลุดหลวมอาจเกิดจากขาของเต้าเสียบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือตัวเต้าเสียบมีน้ำหนักเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดมากเกินไป)